سایت مراکز رفاهی آموزش و پرورش شهرستان نیشابورکد پرسنلی انتخاب مرکز تلفن مرکز ظرفیت باقی مانده تعداد جوجه تعداد کوبیده شماره موبایل عملیات
۴۲۶۲۳۳۹۹ 164