کد پرسنلی انتخاب مرکز تلفن مرکز ظرفیت باقی مانده تعداد جوجه تعداد کوبیده شماره موبایل عملیات
۴۲۶۲۳۳۹۹ 113